Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

xxxy
xxxy
Reposted fromshakeme shakeme viabarricade barricade
xxxy
xxxy
6926 f2a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahasandra hasandra
xxxy
xxxy
5133 f6a6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahasandra hasandra
1725 fdce
Reposted fromblutelf blutelf viahasandra hasandra
xxxy
9265 c311
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagoszko goszko
xxxy
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoszko goszko
xxxy
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni.
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaksamitt aksamitt
xxxy
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie kochają się tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grzegorz Plebanek
Reposted frommhsa mhsa viaaksamitt aksamitt
xxxy
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
xxxy
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaaksamitt aksamitt
xxxy
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viahasandra hasandra
xxxy
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viahasandra hasandra
xxxy
2821 7265
Reposted fromoutline outline viahasandra hasandra
xxxy
xxxy
2157 2728 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viahasandra hasandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl